Onze school

Nieuwkomers onderwijs

Taalklas Gestel De basisscholen in Gestel zijn de samenwerking aangegaan om een taalkas te realiseren in de wijk Gestel. Op deze manier krijgen leerlingen die rechtstreeks uit het buitenland komen en bij ons in de wijk wonen, thuisnabij en kansrijk onderwijs. Leerlingen van 4 t/m 6 jaar kunnen op al de scholen in de wijk worden aangemeld en starten in de reguliere kleutergroepen van de betreffende school. De kinderen leren op een speelse manier en met voldoende ondersteuning de nederlandse taal. Vanaf groep 3 (7 jaar) krijgen de leerlingen een taalbad, waarbij ze in minimaal 20 weken tijd een basis aan nederlandse taal wordt aangeboden, zodat ze daarna kunnen doorstromen in een van de regulieren klassen op een van de scholen in de wijk. De twee taalklassen zijn gevestigd op de Kameleon, waar we leerlingen op twee niveau's onderwijs bieden. In de eerste 10 weken staat de nederlandse taal, de letters, klanken, woordenschat  en rekentaal centraal. In de tweede 10 weken gaan we ook meer aandacht besteden aan andere vakken, zoals rekenen en wereldorientatie.  Na iedere periode worden de leerlingen getoets om hun ontwikkeling en niveau in kaart te brengen en om in te kunnen schatten naar welke groep ze straks kunnen doorstromen. Als ouders worden jullie hierover geinformeerd en zodra de leerling kan doorstromen naar een reguliere groep, wordt er samen met jullie gekeken op welke school dit kan.  Wij vertellen jullie graag meer over onze taalklas tijdens een rondleiding. Bel hiervoor naar 040-2519520 om een afspraak te maken.

Naschoolse activiteiten

Wij vinden talentontwikkeling erg belangrijk en willen de kinderen graag zo breed mogelijk ontwikkelen. Dit gebeurt onder schooltijd, maar dat kan ook na schooltijd. Naschools aanbod - Meneer Rick Voor ons naschoolse aanbod werken wij samen met 'Meneer Rick'. Meneer Rick biedt op maandag naschoolse activiteiten aan voor alle leerlingen van onze school. In blokken van 4-6 weken worden er verschillende activiteiten aangeboden, passend bij de leeftijd van de leerlingen. Denk hierbij aan sporten, koken, muziek maken, urban sports, klieder en kladder, dansen en het pimpen van allerlei spullen. Het actuele aanbod is voor onze school te zien op de website van Meneer Rick. Mad Science Naast deze activiteiten van Meneer Rick, bieden we nasdchooltijd ook weer lessen aan van Mad Science. Ben je dol op wetenschap en techniek en vind je het leuk om allerlei proefjes uit te voeren, dan zijn deze naschoolse activiteiten echt iets voor jou. Per periode word er een blok van lessen aangeboden en kunnen kinderen zich hiervoor inschrijven. Neem alvast een kijkje op hun website. Dynamo Jeugdwerk Voor leerlingen uit groep 6 t/m 8 wordt er in samenwerking met Dynamo Jeugdwerk huiswerkbegeleiding aangeboden bij ons op school. Een middag per week kunnen de kinderen na schooltijd daar terecht als ze hulp willen bij hun huiswerk of gewoon om dat ze het prettig vinden om samen met andere hun huiswerk te maken.  Verder bieden de jeugdwerkers van Dynama in de Dommel (wijkcentrum) ook verschillende activiteiten aan, waar de kinderen aan deel kunnen nemen. De flyer met het actuele aanbod staat bij ons op de site, bij het overzicht 'Nieuws'. Of neem een kijkje op hun website.  

Onze visie

Onze missie en visie Onze maatschappelijke opdracht (missie) is : Kansrijk onderwijs voor alle kinderen uit onze wijk.  Wij geven elke leerling alle kansen om zich te kunnen ontwikkelingen. Dit doen wij door een rijke leeromgeving in te richten in en buiten de school. Hierbij vinden wij de samenwerking en het partnerschap met ouders, externe partners en de omgeving erg belangrijk.   Wij werken vanuit de kernwaarden: plezier, veiligheid, respect en zelfstandigheid.   Plezier: alle kinderen komen met plezier naar school  Veiligheid: in een veilige en vertrouwde omgeving ontwikkelen kinderen zich het beste;  Respect: alle betrokkenen van de school gaan op een respectvolle manier met elkaar om;  Zelfstandigheid: door zelfstandigheid te bevorderen, bieden wij de kinderen een brede basis voor het zetten van de vervolg stap in de maatschappij.   Wij hebben een enthousiast en ambitieus team en samen creëren wij een onderwijsomgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief, creatief, sociaal gebied en de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Door een eigentijds en gedifferentieerd aanbod zorgen wij ervoor dat wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Naast een gestructureerd aanbod op de vier hoofdvakgebieden, bieden wij hoekenwerk aan in de groepen 1t/m 4, met een doorontwikkeling in de bovenbouw. Hierbinnen is er aandacht voor eigenaarschap, zelfstandigheid en talentontwikkeling en de mogelijkheid om groepsoverstijgend te werken.  De sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen vinden wij net zo belangrijk als de cognitieve ontwikkeling. De emotionele ontwikkeling wil zeggen dat het kind leert om de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en om daar goed mee om te gaan. Wij werken hierbij vanuit een gezamenlijke slogan ‘Samen, Leren, Spelen’. Wij besteden de eerste schoolweken extra aandacht aan de groepsvorming, er worden in alle klassen groepsregels opgesteld samen met de kinderen, wij hebben wekelijkse groepsgesprekken of activiteiten en iedere groep maakt zichtbaar op een centrale plek in de school, waar ze aandacht aan willen besteden.    Om alle kinderen de beste mogelijkheden en kansen te geven om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen hebben wij hoge verwachtingen. Een verwachting is de aanname dat een gebeurtenis (behalen van een doel) ook echt gaat gebeuren. Wij stellen doelen op waar wij als school aan willen werken. Deze zijn realistisch en ambitieus, om zo het hoogst haalbare te bereiken met elkaar. Ditzelfde willen wij voor onze kinderen, realistische en ambitieuze persoonlijke doelen stellen, zodat ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. En dit alles kunnen wij niet zonder ouders, waarbij wij de verwachting hebben dat zij als gelijkwaardig partner, een gelijkwaardige rol hebben in de ontwikkeling van een kind. 

Cookie instellingen